ОБЩИ УСЛОВИЯ


Задължителна информация
за правилата на ползване на Платформата и уебсайта burzi-obiavi.com

“Епик Нонстоп” ЕООД в лицето си на Администратор и собственик на burzi-obiavi.com - уебсайт с платформа за обяви и реклама, която се управлява от Администратора и  се използва от потребителите при условията, посочени на тази страница.


I. СЪКРАЩЕНИЯ И ДЕФИНИЦИИ


Чл. 1. Употребените по-долу думи съкращения и дефиниции имат следното значение:

“Общи Условия” – Общи условия за използване на уебсайта и платформата: burzi-obiavi.com.

“Уебсайт”, “Сайт” – Уебсайт с адрес  (URL) www.burzi-obiavi.com.

“burzi-obiavi.com” – Платформа за обяви и реклама, достъпна за потребителите на уебсайта за публикуване на онлайн обяви, собственост на Администратора.

“Администратор” – търговско дружество “Епик Нонстоп” ЕООД, което управлява и  поддържа сайта и Платформата burzi-obiavi.com.

“Потребител” – физическо или юридическо лице, което използва услугите и ресурсите на сайта burzi-obiavi.com.

“Профил”  - съвкупност от всички данни, с които се асоциира регистриран и нерегистриран потребител на услугите в сайта burzi-obiavi.com.

“Услуги”  - всички услуги на Администратора или на негови партньори, които са достъпни за потребителите на уебсайта burzi-obiavi.com.

“Обява” –  създадено от потребител съдържание (текст, изображение, видео и др.) за съобщение за продажба или покупка на продукт или услуга.


II. ПРИЕМАНЕ И ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ


Чл. 2. Настоящите Общи Условия представляват правно споразумение  между Администратора и Потребителя, което съдържа условията за използването на уебсайта и Платформата. Общи Условия се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани Потребители. Приемането и съгласието с Общите Условия е задължително за използването на сайта и Платформата burzi-obiavi.com.

Чл. 3. Общите Условия влизат в сила от момента, в който Потребителят използва за пръв път сайта, Платформата burzi-obiavi.com или създаде потребителски профил. Те са приложими при всяко посещение и използване на сайта и са валидни до закриването на профила на потребителя и/или преустановяване използването на сайта. Потребителят е отговорен за действията си във връзка с използването на сайта и след закриване на профила му.

Чл. 4. Взаимоотношенията между Потребителите и Администратора във връзка с използването на платформата на burzi-obiavi.com се регулират изключително от тези Общи Условия, от Политиката за защита на личните данни и други правила и инструкции, които са създадени и публикувани в сайта от Администратора и са неразделна част от Общите Условия.


III. ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА, РЕГИСТРАЦИЯ И ДОСТЪП


Чл. 5. Услугите в Платформата на burzi-obiavi.com са предназначени за Потребители, които са пълнолетни и дееспособни за сключване на сделки. С приемането на Общите Условия, Потребителят декларира, че е пълнолетен и отговаря на тези условия.

Чл. 6. Администраторът си запазва правото да откаже достъп до услугите, или да отхвърли искане за потребителска регистрация, в случай, че посочената от Потребителя информация е невярна, неточна или непълна и в други случаи, предвидени в Общите Условия.  

Чл. 7. Потребителски профил може да бъде  блокиран или закрит, ако по преценка на Администратора, че през този профил се извършват измами във връзка с услугите или ако Потребителят е участвал в действия, които са незаконни или в нарушение на Общите Условия.


IV. УСЛУГИ И НАЧИН НА ПОЛЗВАНЕ


Чл. 7. Администраторът предоставя на Потребителите да използват Услугите, които са посочени съгласно условията и характеристиките, посочени в сайта burzi-obiavi.com.

Чл. 8. Услугите в Платформата burzi-obiavi.com, които могат да се използват от Потребителите при условията и ограниченията на Общите Условия, са следните:

- да разглеждат съдържанието на обявите;

- да публикуват обяви за предлагани от тях стоки и услуги;

- да се свързват с други потребители на платформата чрез лични съобщения или по телефон, ако такъв е посочен;

- да осъществяват покупки и продажби на артикули;


Чл. 9. По усмотрение на Администратора услугите могат да бъдат обновявани, допълвани и разширявани по всяко време.

Чл. 10. Платформата може да се използва от пълнолетни физически лица, от юридически лица и организации, създадени и действащи в съответствие с българското законодателство.

Чл. 11. Потребителят е длъжен да осъществява достъп до Платформата на burzi-obiavi.com  и сайта чрез технологиите и средствата, предоставени в него, реализирани чрез нормалната функционалност на сайта и да го използва законосъобразно, съгласно предназначението му и в съответствие с настоящите Общите Условия. Всички права, собственост и законни интереси върху сайта или във връзка с Платформата на burzi-obiavi.com, които не са изрично предоставени в тези Общи Условия, принадлежат на Администратора.

Чл. 12. Публикуването на обяви е достъпно  за регистрирани в Платформата на burzi-obiavi.com Потребители.

Чл. 13. Успешното създаване на потребителски профил изисква попълването  на данните в задължителните полета на електронния формуляр за регистрация в burzi-obiavi.com и посочване на имейл адрес за верификация .

Чл. 14. След изпращане на попълнения формуляр, Потребителят получава съобщение от Администратора на имейл адреса, посочен при регистрацията.  В съобщението е посочен начина за потвърждаване на регистрацията. Не се допуска регистрирането на един и същ имейл адрес за повече от един потребителски профил.

Чл. 15. Потребителят е длъжен да предоставя вярна информация за себе си, да не се представя за друго лице, да не създава потребителски профили чрез автоматизирани средства или по друг начин да не се опитва да заблуди  другите за своята самоличност при осъществяване на комуникации през уебсайта.

Чл. 16. Достъпът до профила на Потребителя  се осъществява  чрез въвеждането на регистрирания имейл адрес и парола или чрез своя Facebook профил и/или Google профил.

Чл. 17. Във всички случаи, в които  възникне проблем с обява на Потребител (технически, неправилна категория, статус на обява или друг), същият следва да се свърже с  Администратора на Платформата чрез контактната форма на сайта и да опише съществуващия проблем със своята обява.


IV. ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВИ


Чл. 18. Информация, която Потребителите трябва да спазват при публикуване на обяви в Платформата на burzi-obiavi.com:

(1) Да посочи заглавие на обявата.
(2) Цената трябва да се посочи по един от следните начини:
като фиксирана сума в лева или евро;
едновременно като фиксирана сума и опция „по договаряне"; 
за обяви в някои категории като например "Услуги" или "Работа" може да не се посочва фиксирана сума;
безплатно.

(3) Да не публикува обяви, които указват, че цената всъщност е във валута, различна от посочената в обявата.

(4) Да избере най-подходящата категория за обявата. Администраторът може да върне за редакция обява, която е определена в неправилна категория. Също така, администраторът има право да промени категорията с по-подходяща. 

(5) Потребителят може да променя избрания вид на своята обява след публикуването й. Администраторът може неограничено да променя вида на обявите на Потребителя, по своя преценка и в интерес на останалите потребители на Платформата.

(6) Да определи местоположението на предлагания артикул. Администраторът може да върне за редакция обява, в която е посоченото местоположение е  неправилно.

(7) Да притежава авторските права върху приложените снимки или разрешение за използването им от съответните правоносители. В случай, че Потребителят публикува в Платформата лични данни и/или съдържание, собственост на трети лица, същият потвърждава, че е получил изричното съгласие на лицето да публикува и да посочи в обявата тези данни и съдържание.

(8) Да напише обявата на български (на кирилица). Употребата на латински букви е нежелателна.

(9) Да не публикува и изпраща уеб адреси и линкове към други сайтове за обяви. 

(10) Да не публикува дублиращи се обяви. За дублиращи смятат обяви с еднакви или сходни описания, заглавия снимки.

(11) Да публикува в различни обяви  артикули от различни подкатегории. Да публикува едни и същи продукти с различни параметри в една и съща обява.

(12) Да не публикува обяви с посочени за контакт телефонни номера с добавена стойност.

(13) Да не публикува обяви, рекламирани в платформата на burzi-obiavi.com чрез способи, различни от предлаганите от Администратора.

(14) Да не нарушава Общите Условия на уебсайта, по какъвто и да е начин.

(15) Потребителите имат право да редактират публикуваните от тях обяви. Редактирането на обявата е възможно и допустимо само по отношение на финансови параметри или други характеристики на съществуващите в обявата артикули.

(16) Потребителят има право да регистрира един потребителски профил и да използва законосъобразно услугите на burzi-obiavi.com в съответствие с настоящите Общите Условия. Потребителят може да прекрати по всяко време използването на услугите и да поиска заличаване (изтриване) на своя профил.


V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ


Чл. 19. Всеки Потребител се задължава:

да осъществява достъп до услугите в Платформата на burzi-obiavi.com чрез технологиите и средствата, предоставени в уебсайта и обичайната му функционалност.
да не възпроизвежда, копира, дублира, създава производни или адаптирани, цели или отделни части от Платформата на burzi-obiavi.com без изричното съгласие за това на Собственика и/или Администратора на Платформата.
да не пречи/деактивира функционалността на уебсайта, да не пренатоварва трафика, да не прави опит за получаване на неоторизиран достъп до каквато и да е информация от уебсайта или до съответните компютърни системи, сървъри или мрежа, поддържани от Администратора.
да публикува обяви, които отговарят на изискванията на Общите Условия на сайта и не нарушават разпоредби на действащото българско законодателство.
да не публикува съдържание (текст, аудио, видео, изображения или друго) с явно сексуално съдържание или порнография или съдържащи незаконно,     дискриминационно, оскърбително, вулгарно, злепоставящо, заплашително или     нецензурно по своя характер съдържание, или което насажда омраза или подбужда  към расистки, дискриминационни, насилнически или подстрекаващи към актове на насилие и терор, жестокост към животните или други осъдителни действия, които нарушават общоприетите ценности в обществото.
да не публикува или прави достъпно и видимо съдържание, което нарушава     или може да наруши авторски или други права на интелектуална собственост, правото на защита на личните данни, правата на публичност, на собственост или законни интереси на потребителите на уебсайта, на Администратора или на трети лица.
да не заобикаля, премахва или манипулира елементи от защитата и     въведените мерки и технически средства за защита на Платформата от неоторизиран достъп.
да не използва, показва, публикува, пренасочва, споделя  или по  друг начин прави достъпни каквито и да е неразрешени или неоторизирани реклами, рекламни, маркетингови, промоционални и други материали, които са извън обхвата на предоставените в сайта услуги и съдържание или каквито и да е  форми и средства за търсене и набиране на клиенти, реклама, непоискани търговски съобщения. При получаване на подобни съобщения, Потребителят трябва незабавно да информира Администратора.
да пази в тайна имейл адреса и парола за достъп към Платформата, да не          използва профилите на други Потребители, нито да предоставя своя профил за     ползване от други лица.
да не нарушава поверителността на други Потребители на Платформата чрез събиране, съхранение и разпространение на информация за други потребители или публикуване на техни снимки без тяхното изрично съгласие, с изключение на случаите, когато тези действия са съвместими със законовите разпоредби.
да не използва търговските марки на Администратора, включително "burzi-obiavi.com", както и на дружеството “Епик Нонстоп” ЕООД и да не нарушава други права на интелектуална собственост.

Чл. 20. Потребителят отговаря за съдържанието на публикуваните през профила му обяви, за изпратените от него лични съобщения и за всички свои действия или извършени през неговия профил във връзка с използването на Платформата burzi-obiavi.com.


VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА АДМИНИСТРАТОРА


Чл. 21. Администраторът има право да приложи следните свои действия:

да откаже публикуването или да премахне публикувани обяви, които засягат или биха могли да засегнат икономически или други законни интереси на Администратора и правата на Потребителите;
да блокира достъпа на Потребител до профила му и/или да премахне негови обяви;
да променя по собствена преценка категорията на всяка обява, без задължение за уведомяване и посочване на причини и без да носи отговорност за своите действия или бездействия. Потребителят се  съгласява и приема без възражения, че негова обява може да бъде  преместена без предупреждение в друга категория, която  Администраторът счита че е правилна и подходяща за съответната обява.
да прави промени в уебсайта и услугите във връзка с поддържането, развитието или подобряване качеството на услугите, да разширява или стеснява обхвата на услугите по всяко време, по свое усмотрение и без задължение за посочване на причини за тези решения. 

Чл. 22.  Администраторът не е страна, нито е посредник в сделките между Потребителите на Платформата burzi-obiavi.com, не гарантира, че потребителите са пълнолетни и дееспособни лица и не носи отговорност за изпълнението на поетите от тях задължения към други Потребители или права на трети страни.

Чл. 23. Администраторът не упражнява контрол и не носи отговорност за:

действия на потребители и лица, които правят нарушение на настоящите Общи Условия и вреди, причинени от неточна информация от Потребители на Платформата на burzi-obiavi.com.
верността на информацията, предоставена от потребителите, по тяхно усмотрение.
за съдържание публикувано и предоставено от Потребителите на  burzi-obiavi.com под каквато и да е форма;

Чл. 24. Администраторът прави всичко възможно да осигури на Потребителите  непрекъснат достъп до услугите в Платформата и до уебсайта burzi-obiavi.com, извършва необходимата поддръжка, актуализиране, промяна, разширение с цел доброто изживяване на всеки Потребител.


VII. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ


Чл. 25. С използването на Платформата на burzi-obiavi.com, Потребителят приема и дава своето съгласие, личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Администратора според приетата Политика за защита на личните данни и Общите условия на сайта.

Чл. 26. Администраторът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителите, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби на българското и европейското право.                   

Чл. 27.  Потребителят се съгласява съдържанието, публикувано в обявите му, да има възможност да бъде използван за всякакъв вид реклама на сайта, брушури, бюлетини и други цели във връзка с развитието и неговото популяризиране.

Чл. 28.  При условия на нарушения на Общите Условия, Политика за поверителност или приетите закони, Администраторът на burzi-obiavi.com, има право да предприеме всички необходими действия, за да спре извършването им от лица, които са злоупотребили.

VIII. АВТОРСКО ПРАВО


Чл. 29. Сайтът съдържа текстове,  изображения, графики, видео, търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост на Aдминистратора и са  защитени с авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост от българските, европейските и други приложими закони и международни конвенции.  Възпроизвеждането на съдържанието на сайта в цялост или на  част от него,  може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на Администратора.

Чл. 30. Цялата отговорност във връзка с правата на интелектуална собственост в съдържанието, публикувано от потребители или върху съдържанието от външни източници, към които препраща сайта се носи от лицата, публикували или разпространили това съдържание в него.

Чл. 31. Потребителят е длъжен да не публикува  съдържание, което нарушава или може да нарушава правата на трети страни върху обекти на интелектуалната и индустриална собственост, като авторските права и търговските марки.


IX. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 32. В случаите, когато услуги в Платформата burzi-obiavi.com не са изпълнени или не са изпълнени в съответствие с разпоредбите на Общите Условия, Потребителят има право да подаде жалба в електронна форма чрез формуляра за контакт към Администратора. Жалбата трябва да съдържа най-малко името на Потребителя, електронния адрес, посочен в профила му, както и описание на съответната нередност.

Чл. 33. Жалбата се подава в срок най-късно  до 14 дни след настъпване на основанието за нея. Администраторът има право да откаже да разгледа оплаквания, подадени след изтичането на този срок или неотговарящи на гореизложените изисквания.

Чл. 34. В случай, че данните или информацията в жалбата са недостатъчни, Администраторът може да се свърже с Потребителя преди да вземе решение по жалбата, за да уточни необходимата информация.

Чл. 35. Процедурата се прилага и по отношение на всякакви други жалби, изпратени до Администратора във връзка с Платформата на burzi-obiavi.com. По всички въпроси, които се нуждаят от допълнително уточнение или не са уредени в настоящите Общи Условия, Потребителят може да се свърже с Администратора чрез контактната форма на сайта.

Чл. 36. Потребителят може да отнесе спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите.

Чл. 37. За неуредените от настоящите Общи Условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 38. Администраторът си запазва правото да актуализира Общите Условия по всяко време и без да уведомява за това предварително. Промените се нанасят в сайта с посочена дата на актуализацията им и тяхното изпълнение.

Чл. 38. Достъпът, разглеждането или използването на сайта означава приемане и съгласие на потребителя с Общите Условия. Ако не сте съгласни с тези условия или с отделни клаузи в тях, моля, не използвайте този сайт.